Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Paydaşlarının E-Bülten Üyeliği Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesi ile İlgili Aydınlatma Metni

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunması hususuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahilinde isim, soy isim, kurum, telefon, adres, e-posta adresi ve E-Bülten bilgisinden ibaret kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından e-bülten üyeliğiniz kapsamında sizlere TÜSEV’in ve TÜSEV üyesi ya da işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşların faaliyetleri ve sivil toplum alanındaki güncel içerikler ile ilgili bilgi aktarabilmek ve özel gün kutlamaları yapabilmek amacıyla  mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilmekte, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tarafımızca yalnızca e-bülten gönderimi, saklanması ve iletişim için TÜSEV’in hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle ve yasal gereklilik çerçevesinde kamu kuruluşları ile gizlilik kuralları işletilerek paylaşılmaktadır.

TÜSEV tarafından, kişisel verileriniz e-bülten üyeliğinden çıkma hakkınızı kullanana kadar gerekli ölçülerde işlenecek olup, e-bülten üyeliğinizi sonlandırmanız halinde mevzuat ve işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kayıtlarımızdan silinecektir.

TÜSEV kişisel verilerinizi web sitesi üzerinden e-bülten üyeliği esnasında otomatik yöntemlerle veya fiziksel ortamdan E Bülten üyeliği ile birlikte otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir. Kişisel verileriniz, E-bülten gönderimi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca açık rızanız alınarak, md.5/2/a kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/e kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde ve md.5/2/f kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TÜSEV’in meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine mail atarak veya Bankalar Caddesi No:2, Minerva Han, Kat:5 ,34722, Karaköy-Beyoğlu adresine başvurunuzu göndererek irtibata geçebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruda bulunması gereken bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla TÜSEV olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilke ve yükümlülüklere uymayı,

(2) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(3) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarını yerine getirmeyi ve kişisel verilerin TÜSEV tarafından Kanun’a aykırı işlenmesi nedeniyle veri sahibinin uğrayacağı zararı gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

İlgili Kanuna bu linkten ulaşabilirsiniz.